در حال بارگذاری ...

گزارش عملکرد صندوق اندوخته طوبی در دی ماه 97

تا پایان دی ماه سال 97، در مجموع 700 نفر به عضویت در صندوق درآمده اند که از این تعداد 479 نفر اعضاء فعال و 221 نفر نیز اعضاء غیرفعال صندوق می باشند.

 

 

 

تا پایان دی ماه سال 97، در مجموع 700 نفر به عضویت در صندوق درآمده اند که از این تعداد 479 نفر اعضاء فعال و 221 نفر نیز اعضاء غیرفعال صندوق می باشند.

میانگین موجودی اعضاء درحال حاضر 61.084.034 ریال می باشد. در طول دی ماه 97 در مجموع 628.723.941 ریال بعنوان پس انداز توسط اعضاء به حساب صندوق واریز گردیده است. در این ماه در مجموع 2.092.000.000 ریال در قالب 16 فقره وام به اعضای متقاضی پرداخت گردیده است. همچنین در این مدت 2.316.415.000 ریال اقساط توسط اعضاء بازپرداخت گردیده است.

با این پرداخت ها خلاصه وضعیت کلی صندوق در سال 97 و نیز از بدو تاسیس تا کنون به شرح زیر می باشد:

سال 97

پس انداز (ریال)

برداشت از حساب

مانده پس انداز اعضا

وام های پرداختی

اقساط پرداختی

16.722.244.781

1.027.569.001

29.259.252.704

24.488.300.000

13.382.560.000

مانده بدهی وام اعضا

وام ویژه پرداختی

اقساط ویژه

مانده اقساط ویژه

 

24.075.505.000

5.885.790.000

2.067.550.000

-

 

 

کل از ابتدا تا کنون

پس انداز (ریال)

برداشت از حساب

مانده پس انداز اعضا

وام های پرداختی

اقساط پرداختی

31.509.556.705

2.250.304.001

29.259.252.704

54.453.720.000

30.378.215.000

مانده بدهی وام اعضا

وام ویژه 

اقساط بازپرداختی ویژه

مانده اقساط ویژه

 

24.075.505.000

6.250.851.795

2.432.611.795

3.818.240.000