در حال بارگذاری ...
 • گزارش عملکرد صندوق اندوخته طوبی در خرداد ماه 98

  تا پایان خرداد ماه سال 98، در مجموع 747 نفر به عضویت در صندوق درآمده اند که از این تعداد 489 نفر اعضاء فعال و 258 نفر نیز اعضاء غیرفعال صندوق می باشند.

  تا پایان خرداد ماه سال 98، در مجموع 747 نفر به عضویت در صندوق درآمده اند که از این تعداد 489 نفر اعضاء فعال و 258 نفر نیز اعضاء غیرفعال صندوق می باشند.

  میانگین موجودی اعضاء درحال حاضر 66.831.032 ریال می باشد. در طول خرداد ماه 98 در مجموع 1.031.170.000 ریال بعنوان پس انداز توسط اعضاء به حساب صندوق واریز گردیده است. در این ماه در مجموع 3.535.000.000 ریال در قالب 23 فقره وام به اعضای متقاضی پرداخت گردیده است. همچنین در این مدت 1.894.730.000 ریال اقساط توسط اعضاء بازپرداخت گردیده است.

  با این پرداخت ها خلاصه وضعیت کلی صندوق در سال 98 و نیز از بدو تاسیس تا کنون به شرح زیر می باشد:

  سال 98

  پس انداز (ریال)

  برداشت از حساب

  مانده پس انداز اعضا

  وام های پرداختی

  اقساط پرداختی

  2.507.646.000

  858.680.250

  32.680.374.954

  5.054.280.000

  669.130.000

  مانده بدهی وام اعضا

  وام ویژه پرداختی

  اقساط ویژه

  مانده اقساط ویژه

   

  28.580.930.000

  0

  669.130.000

  -

   

   

  کل از ابتدا تا کنون

  پس انداز (ریال)

  برداشت از حساب

  مانده پس انداز اعضا

  وام های پرداختی

  اقساط پرداختی

  36.029.219.205

  3.348.844.251

  32.680.374.954

  67.520.720.000

  38.939.790.000

  مانده بدهی وام اعضا

  وام ویژه 

  اقساط بازپرداختی ویژه

  مانده اقساط ویژه

   

  28.580.930.000

  6.597.251.795

  3.597.041.795

  3.000.210.000